Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności - Bazgroszyt.pl

Uwaga! Nastąpiły zmiany w polityce prywatności.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego (dalej „Serwis”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl oraz  Zamawiających korzystających ze sklepu internetowego (dalej „Sklep”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl/sklep.

 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu/Sklepu, w tym składania Zamówień.

 

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Sklepu.

 

Administratorem danych osobowych Zamawiających/Usługobiorców jest Animagic Sp.z o.o., ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32.

 

 

Zakres zbierania danych

Animagic zbiera dane Usługobiorców korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminie Serwisu.

 

Animagic zbiera dane Zamawiających składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie Sklepu.

 

W celu założenia Konta w Serwisie Usługobiorca powinien podać dane umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail.

 

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy.

 

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Animagic w celu korzystania z Serwisu, w tym realizacji Usług dostępnych w ramach Serwisu.

 

Dane osobowe przetwarzane będą celem zawarcia umowy, realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu, w tym do celów księgowych i zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Animagic również poprzez firmy trzecie, w szczególności kurierów pocztowych. Podany adres email może być wykorzystany w celu przesyłania ofert marketingowych, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę. Zgoda Usługobiorcy może być cofnięta w każdym czasie.

 

Zależnie od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe Usługobiorcy będą przekazywane do operatorów systemów płatności, celem realizacji umowy.

 

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza  udzielenie przez Usługobiorcę/Zamawiającego zgody na przesyłania przez Animagic informacji handlowej w rozumieniu  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104) oraz na przekazywanie danych osobowych Usługobiorcy podmiotom trzecim w celu przesyłania przez te podmioty informacji handlowej w rozumieniu  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

 

 

Prawo dostępu

Usługobiorca/Zamawiający posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Usługobiorca/Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

 

Usługobiorcy/Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Animagic zamierza przetwarzać dane Usługobiorcy/Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

 

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca/Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Animagic.

 

Animagic zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy/Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu założenia konta w Serwisie przez Usługobiorcę.

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Animagic.

 

 

Mechanizm cookies

Serwis/Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu/Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu/Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorców/Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu/Sklepu.

 

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Usługobiorców/Zamawiających wirusy. Niemniej jednak,

 

Usługobiorca/Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu/Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

 

Adres IP

Animagic zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu/Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu/Sklepu.

 

 

Cookies innych podmiotów

Animagic zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu/Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorców/Zamawiających.

 

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu/Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Animagic mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Animagic oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu/Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

Dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Animagic oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Animagic, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu/Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

Animagic nie odpowiada za działania lub zaniechania Usługobiorców/Zamawiających, skutkiem których Animagic przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Animagic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości  Serwisu/Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu/Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy/Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Animagic.

 

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Animagic.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Animagic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES . Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatności.

Zamknij
pixel