Regulamin sklepu Bazgroszyt.pl

REGULAMIN SKLEPU 

  

Niniejszy Regulamin Sklepu określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym sklep.bazgroszyt.pl  

Uwaga! Nastąpiły zmiany w poniższym regulaminie. 

§ 1

Podstawa prawna

 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu Sklepu stanowią w szczególności:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104),
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
5. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.).

 

§ 2

Słownik

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.iai-shop.com/, prowadzony oraz będący własnością Sprzedawcy.
2.
Sprzedawca – Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32.
3.
Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
4.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
5.
Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep, w szczególności kolorowanki, kredki oraz PDF-y; Sprzedawca oferuje również kody umożliwiające korzystanie z odpłatnych usług on-line znajdujących się w Serwisie.
6.
Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
7.
Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
8.
Konto – konto, o którym mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu Serwisu, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl.
9.
Dane - dane Zamawiającego, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
10. 
Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
11. 
Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
12. 
Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
13. 
Serwis – serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl , prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.

 

§ 3

Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
3. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronie Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność barw pomiędzy rzeczywistym wyglądem Towaru a obrazem z komputera.
4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 4

Złożenie Zamówienia

 

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Konta w Serwisie lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru ilości Towaru.
5. Dla złożenia Zamówienia Zamawiający zobowiązany jest podać Dane umożliwiające jego realizację, w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) adres e-mail.
5. Podanie Danych określonych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
6. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Sklepu i załączników stanowiących jego integralną część, w szczególności Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.
7. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „Zapłać” i jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków sprzedaży, właściwości oraz Ceny Towaru oraz z zobowiązaniem do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
8. Poprzez kliknięcie ikony „Zapłać” Zamawiający zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych.
9. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Zamawiającego Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.
10. Z chwilą otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
11. W przypadku kupna kodów, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu Sklepu umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Zamawiającego wiadomości sms na numer wskazany przez Sprzedawcę.
12. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
13. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negocjowania Cen z wybranymi Zamawiającymi, udzielania im specjalnych rabatów oraz przeprowadzania promocji na stronie Sklepu, w szczególności zwolnienia Zamawiających od poniesienia Kosztów dostawy w przypadku Zamówień o wartości przewyższającej kwotę wskazaną przez Sprzedawcę.
15. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Zamawiającego Zamówienie.

 

§ 5

Płatności oraz Dostawa

 

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed złożeniem Zamówienia.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności: karta płatnicza, przelew internetowy
3. Płatność przelewem bezpośrednio na konto bankowe:
4. Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, 60-348, numer konta: 69 1090 1346 0000 0001 2034 4825.
5. W przypadku dokonywania Płatności w sposób określony w ust. 2 pkt a - b powyżej, datą dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. Na życzenie Klienta do  Zamówienia Sprzedawca dołącza fakturę VAT.
7. Wysyłka Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS.
8. W przypadku wysyłki Towaru za granicę, wysyłka Towaru możliwa jest po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym Klienta ze Sprzedawcą. W celu uniknięcia wątpliwości, Koszty wysyłki Zamówienia za granicę ponosi w całości Zamawiający.
9. Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty od Zamawiającego.
10.  Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
11.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Zamawiającego błędnych Danych, w szczególności adresu dostawy.
12.  Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym  wobec pracownika Poczty Polskiej.
13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru, Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 5 niniejszego Regulaminu
.
14. 
Koszt dostawy Pocztą Polską uzależniony jest od wagi zamówionych produktów i wynosi:

7,50 zł dla 0 – 350g

9,50 zł dla 351 – 999g

12 zł dla 1000 – 1999g

15 zł dla +2000g

15.  Koszt dostawy za pomocą kuriera to:

20 zł dla przedpłaty

25 zł dla pobrania


16.  Koszt dostawy za pomocą Paczokmatów to:

7,50 zł16.  Przy zamówieniu o wartości powyżej 99 zł koszty dostawy Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa Sprzedawca.

 

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne.

 

W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) złożone są pisemnie przez Zamawiającego na odpowiedni adres,
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje,
c) są podpisane i zawierają aktualne dane Zamawiającego.

4. Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie i wraz z Towarem, którego dotyczy zostać  przesłana za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub doręczona osobiście na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu.
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wydłużeniu do 21 (dwudziestu jeden) dni.
6. O konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy Sprzedawca powiadamia Zamawiającego drogą mailową.
7. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiającemu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

10. W przypadku zwrotu Towaru w związku z  reklamacją Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów zwracanych poprzez przesyłki za pobraniem. 

 

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość


1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez konsumenta towaru, bez podania przyczyn. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie na adres: Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni  licząc od dnia odstąpienia od umowy na adres: Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań

4. Zwrócony Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, niedołączenie przez Zamawiającego dokumentu sprzedaży w postaci paragonu nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia.
6.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy Towarów o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego Zamówieniu, tj. w szczególności Towarów wytwarzanych według projektu indywidualizowanego przez Zamawiającego poprzez dodanie dostarczonego przez Zamawiającego zdjęcia lub obrazu (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
7. W przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów zwracanych poprzez przesyłki za pobraniem.
 

 

§ 8

Dodatkowe Prawo do zwrotu towaru (niezależne od ustawowego prawa odstąpienia opisanego w § 7)

 

 1. Niezależnie od postanowień określonych w § 7 niniejszego Regulaminu Sklepu, Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia Towaru zakupionego wpierwszym Zamówieniu w terminie 30 dni od daty jego złożenia, jeżeli uczciwie stwierdzi, iż Towar nie spełnił jego oczekiwań. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić całkowitą kwotę, jaką Zamawiający poniósł w związku z realizacją pierwszego Zamówienia. Zwrotu należy dokonać na adres: Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań
 2. Możliwość zwrotu opisana w ust 1 powyżej nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyny ( vide § 7), zgodnie z art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku zwrotu Towaru w trybie określonym w ust. 1 powyżej, Zamawiający otrzymuje zwrot uiszczonej Ceny oraz Kosztów dostawy. Zamawiający nie będzie dochodził od Sprzedawcy innych roszczeń z tego tytułu lub domagał się otrzymania od Sprzedawcy jakichkolwiek wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat i innych kosztów dodatkowych finansowych bądź materialnych.
 4. Dokonanie kolejnego Zamówienia przez Zamawiającego jest potwierdzeniem zadowolenia z poprzedniego zakupu i w takim przypadku postanowienia ust. 1 powyżej nie mają zastosowania.
 5. Wzór oświadczenia do realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku zwrotu Towaru zgodnie z ust 1 powyżej, strony uznają, że Zamawiający odstąpił od umowy, wówczas , umowa uważana jest za niezawartą.
 7. Zwrócony Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości, niedołączenie przez Zamawiającego dokumentu sprzedaży w postaci paragonu nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do  zwrotu Towaru.
 9.  Prawo zwrotu Towaru zgodnie z ust 1 powyżej nie dotyczy Towarów o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego Zamówieniu, tj. w szczególności Towarów wytwarzanych według projektu indywidualizowanego przez Zamawiającego poprzez dodanie dostarczonego przez Zamawiającego zdjęcia lub obrazu.
 10.  W przypadku zwrotu Towaru w  trybie określonym w ust 1 powyżej, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów zwracanych poprzez przesyłki za pobraniem. 
 11. Zwrot towaru w trybie § 8 Regulaminu Sklepu wiąże się z wykasowaniem wszelkich rabatów zgromadzonych przez Zamawiającego.
 12. W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia § 8 Regulaminu Sklepu mają zastosowanie jedynie do Towarów zakupionych podczas pierwszego Zamówienia dokonywanego przez Zamawiającego.

§ 9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej oraz Płatności sms.

 

§ 10

Przedmiot i czas trwania Promocji „Zaproś znajomych i zarabiaj” w Sklepie Bazgroszyt.pl

1. W ramach promocji Organizator udziela każdemu zapraszającemu Uczestnikowi rabatu kwotowego o nominale 10 zł na zakupy za minimum 40 zł na wszystkie produkty.
2. Rabat w wysokości 10 zł jest do wykorzystania przy zakupach produktów przy minimalnym zakupie za kwotę 40 zł w sklepie Bazgroszyt.pl.
3. Promocja „Zaproś znajomych i zarabiaj” w sklepie Bazgroszyt.pl obowiązuje od dnia 3.12.2012 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie 
www.bazgroszyt.pl.
4. Uczestnik promocji zostanie każdorazowo poinformowany droga mailową o przydzielonym rabacie kwotowym.
5. Rabat kwotowy możliwy jest do wykorzystania poprzez wpisanie i zatwierdzenie w Koszyku zakupów w polu na „kod rabatowy” kodu przesłanego w mailu informującym o wysokości przyznanego rabatu.
6. Uczestnik promocji będzie premiowany rabatem kwotowym w wysokości 10 zł po zarejestrowaniu się w serwisie Bazgroszyt.pl zaproszonej przez siebie osoby.
7. Rabaty uzyskane przez uczestnika nie sumują się. Każdy przydzielony rabat może być wykorzystany w kolejnym zamówieniu.
8. Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem elektronicznym sklep.bazgroszyt.pl.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu. Zmiana Regulaminu Sklepu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie Sklepu nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu strony  będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES . Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatności.

Zamknij
pixel